Voorwaarden en Condities

Verzending en leveringstermijn

Bijna al onze artikelen worden verzonden met GLS. Zodra uw bestelling is verzonden, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. U vindt er ook een hyperlink waarmee u uw pakket online kunt volgen. Let op: pakketten worden op werkdagen aangeboden, van maandag tot en met vrijdag. U kunt uw werkadres als afleveradres opgeven als u dat wenst.

Als u niet thuis bent, biedt GLS de zending nog twee keer aan. Als u ook deze leveringen mist, wordt het pakket teruggestuurd naar Meijers. GLS kan het pakket ook bij een van uw buren afleveren.

De verzendkosten worden weergegeven wanneer u de verzend- en betaalmethode kiest. De verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en de verzend- en betaalmethode. Als u de artikelen in ons magazijn wilt afhalen, kan dat op afspraak. Uw bestelling wordt, indien voorradig, binnen 2 werkdagen verzonden. De levertijd is afhankelijk van in welk land u woont.

Betalen en retourneren
U kunt betalen via IDEAL, vooruitbetaling, Creditcard, PayPal en nog enkele andere opties afhankelijk van het land waar u woont.

IDEAL
IDEAL betekent dat u betaalt voor bankieren met internet en wordt aangeboden door een aantal banken, waaronder ABN Amro, ING en Rabobank. IDEAL is een snelle en veilige manier van betalen. IDEAL is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt. De betalingen worden verwerkt door Multisafepay.

PREPAYMENT /TRANSFER
Vooruitbetaling/overschrijving, u ontvangt direct na uw bestelling een e-mail met informatie over hoe u het bedrag kunt overmaken naar Multisafepay. Zodra Multisafepay het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, wordt uw bestelling verzonden, mits voorradig.

CREDIT CARD
Creditcardbetaling is een veelgebruikte betaalmethode op internet. Als credit card accepteren wij VISA en Master Card. Betaling via creditcard is snel en veilig. De betaling is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt. De betalingen worden afgehandeld door Multisafepay zodat u altijd verzekerd bent van een veilige betaling.

PAYPAL
Als u met PayPal betaalt, wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Vul het wachtwoord van uw PayPal-rekening in en druk op betalen.

Geeft

Volgens de wet op de verkoop heeft u na het doen van aankopen bij ons recht op een bedenktijd van 7 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden geretourneerd worden, mits het in 100% nieuwstaat verkeert. De portokosten voor het retourneren van het product zijn voor uw rekening. U kunt ons eenvoudig een email sturen met uw ordernummer duidelijk vermeld in het onderwerp van uw email. Geef in deze e-mail aan wat u wilt retourneren en of u het wilt ruilen of laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. U dient het pakket ook goed te verpakken en voldoende te frankeren. Onvoldoende / ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.

 

 

Garantie en reparatie

Op alle artikelen krijgt u 1 jaar fabrieksgarantie.

In geval van een fabricagefout in een artikel, kunt u contact opnemen met Meijers Fit & Gezond. U dient het artikel te overhandigen of gefrankeerd en goed verpakt op te sturen. Ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd. Eventuele transportschade is voor risico van de klant.

Wanneer artikelen ter reparatie worden aangeboden, en het blijkt dat de eventuele reparatie niet onder de garantie valt, kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht (€ 30,00). Indien reparatie niet onder de garantie valt, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie. Als u akkoord gaat met de prijsopgave voor de reparatie, zal het artikel worden gerepareerd. Als u niet akkoord gaat met de reparatie, moet u eerst de onderzoekskosten betalen voordat het artikel wordt geretourneerd.

 

Klachten en suggesties

Wij stellen het zeer op prijs als u suggesties of opmerkingen heeft en staan open voor al uw aanbevelingen. U kunt ze mailen naar info@meijers.com.
Mocht u klachten hebben, neem dan contact met ons op: info@meijers.com

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling, kunt u zich ook schriftelijk wenden tot de directie:
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren
U kunt ons ook altijd bereiken op ons e-mailadres: info@meijers.com.

 

REALABILITEIT

> TELEFONISCH

U kunt ons op werkdagen, van 9.00-17.00 uur, telefonisch bereiken op nummer 046 4496100.
Buiten deze uren kunt u een voicemailbericht inspreken, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

> ONZE ADRES

L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren

 

> OPENINGSTIJDEN

Wij zijn geopend van maandag tot vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

 

L.M. Meijers b.v. Roosteren

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan de onderstaande woorden de volgende betekenis toegekend, tenzij uit de context waarin zij worden gebruikt duidelijk blijkt dat daaraan een andere betekenis moet worden toegekend.

Meijers: L.M. Meijers b.v. statutair gevestigd te Roosteren en handelend onder de naam MEIJERS.

Opdrachtgever: degene die met Meijers, al dan niet in eigen naam, een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten is aangegaan, alsmede een ieder die door of in verband met een door Meijers aangegane overeenkomst in een rechtsverhouding tot Meijers wordt gebracht.

 

 1. Toepasselijke voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Meijers en de klant, met uitsluiting van eventueel door de klant of de wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan, is de Nederlandse tekst bindend.

 

 1. Offerte

Alle in brochures, folders e.d. vermelde prijzen zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij de bestelling vermelde prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Alleen schriftelijke prijsopgaven zijn bindend. Andere offertes dan die, welke voor andere dan de bovenbedoelde bestellingen worden gedaan, zijn gedurende acht dagen bindend.

Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

 

 1. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging vereist. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien deze binnen 8 dagen door Meijers schriftelijk is bevestigd, dan wel indien Meijers met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

 1. Levering

Alle door Meijers genoemde leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en het land van bestemming. Tijdens het bestelproces kunt u de verzendkosten berekenen. Voor aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk worden vermeld.

 

 1. Geeft

Indien een levering niet aan uw wensen voldoet, kunt u deze binnen 7 dagen voldoende gefrankeerd retourneren. Alleen in overleg naar het antwoordnummer. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in originele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in onbeschadigde staat te zijn. Meijers behoudt zich het recht voor om verzendkosten en creditcardmaatschappijen (3-4%) in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

 

 1. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De door Meijers aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Meijers totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Meijers gerechtigd de goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever af te halen of tot zich te nemen.

 

 1. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart Meijers voor alle schade, gevolgen en aanspraken van derden voortvloeiende uit onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanwijzingen, informatie, mededelingen en/of instructies door of namens Opdrachtgever gedaan.

 

 1. Verlies van vorderingen

Alle aanspraken jegens Meijers tot vergoeding van schade, verlies van aanspraken van derden, boetes of kosten of anderszins vervallen indien deze niet binnen 30 dagen na aflevering, dan wel nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de aanspraak of daarmee bekend had behoren te zijn, schriftelijk aan Meijers zijn kenbaar gemaakt. Een vordering op Meijers vervalt in ieder geval indien deze niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vordering aanhangig is gemaakt.

 

 1. Aansprakelijkheid

Meijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Indien Meijers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

 

 1. Ontbinding

Meijers is gerechtigd een overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, door beslaglegging op zijn goederen wordt getroffen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een aanmerkelijk deel daarvan verliest.

 

 1. Garantie

De fabrieksgarantie op door Meijers geleverde goederen, welke niet overdraagbaar is, geldt voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk anders door Meijers is vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist worden gebruikt, anders dan vermeld in de handleiding of gebruiksaanwijzing. Voor stretchmateriaal en elastiek geldt geen garantietermijn, met uitzondering van fabricagefouten. Alle door Meijers gemaakte kosten met betrekking tot vervanging/reparatie van goederen die buiten de garantieperiode vallen, worden aan de koper in rekening gebracht, verzendkosten, afleveringskosten, materiaal- en arbeidskosten.

 

De garantie vervalt indien het noodzakelijke onderhoud niet wordt uitgevoerd, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Meijers en de klant worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Meijers en de klant mochten ontstaan en/of waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Meijers in Nederland gevestigd is.